Home / Hội viên / Bệnh viện đa khoa Hòa Bình – Bình Định

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức
8A xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam
0510.3767555
0510.3716421
vinhduc@vinhduchospital.com
http://vinhduchospital.com/