Home / Tin tức

Tin tức

𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 𝟒𝟔𝟒 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐲̉ 𝐁𝐇𝐗𝐇, 𝐁𝐇𝐓𝐍, 𝐁𝐇𝐘𝐓

𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 𝟒𝟔𝟒 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐲̉ 𝐁𝐇𝐗𝐇, 𝐁𝐇𝐓𝐍, 𝐁𝐇𝐘𝐓 Ngày 13/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 583/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo ...