Home / Tin tức / CHỈ THỊ 22/CT-BYT NĂM 2020 VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC LIÊN DOANH, LIÊN KẾT TRONG CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

CHỈ THỊ 22/CT-BYT NĂM 2020 VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC LIÊN DOANH, LIÊN KẾT TRONG CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Đây là nội dung chính được quy định tại Chỉ thị 22/CT-BYT của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập, được ban hành ngày 01/10/2020.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý, phát huy các mặt tích cực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại và xử lý nghiêm các sai phạm trong việc liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đề nghị các Sở, ngành địa phương thực hiện:

  • Rà soát các đề án liên doanh, liên kết đang thực hiện tại đơn vị theo các quy định nêu trên, kể cả các đề án đã triển khai trước thời điểm Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017 có hiệu lực;
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công trong quá trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết;
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về giá, trong đó cần lưu ý các nội dung:
    • Về mức thu: bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý;
    • Niêm yết công khai danh mục và mức giá của các dịch vụ;
    • Phải giải thích rõ cho người bệnh hiểu và đồng ý chi trả phần chi phí chênh lệch.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 22/CT-BYT, ban hành ngày 01/10/2020. theo đường link bên dưới.

454395 chỉ thị 22.

Nguồn từ bộ y tế.