Home / Hoạt động hội / BIÊN BẢN HỌP GIẢI QUYẾT VỀ ĐỊNH MỨC VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KCB BẢO HIỂM Y TẾ

BIÊN BẢN HỌP GIẢI QUYẾT VỀ ĐỊNH MỨC VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KCB BẢO HIỂM Y TẾ

Văn phòng Hiệp hội nhận được Biên bản số 1135/BB-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc họp giải quyết định mức và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Văn phòng Hiệp hội thông báo để các hội viên được biết./.

Vui lòng xem file đính kèm (Biên bản họp Bộ Y tế)