Home / Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam hoạt động theo Điều lệ hội  được Bộ Nội Vụ phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

File đính kèm: Điều lệ Hiệp hội

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội