Home / Quy chế hoạt động Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Quy chế hoạt động Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

  • Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam thành lập theo Quyết định số 611/QĐ – BNV ngày 11 tháng 06 năm 2014
  • Hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ Nội Vụ phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.
  • Điều lệ Hiệp hội được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 603/QĐ – BNV ngày 31 tháng 8 năm 2020

File đính kèm:

2. QD phe duyet DL (sd, bs) HH BV tu nhan VN

3. Dieu le (sd, bs) HH BV tu nhan VN

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội