Home / Sự kiện / THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỘI Y TẾ TƯ NHÂN CẤP TÌNH VÀ CHI HỘI BVTN TRỰC THUỘC HIỆP HỘI BVTN VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỘI Y TẾ TƯ NHÂN CẤP TÌNH VÀ CHI HỘI BVTN TRỰC THUỘC HIỆP HỘI BVTN VIỆT NAM

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) được thành lập theo Quyết định số 611/ QĐ- BNV ngày 11/6/2014 của Bộ Nội vụ; phê duyệt Điều lệ hoạt động tại Quyết định số 1122/QĐ – BNV ký ngày 28/10/2014. Với 144 hội viên, là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân trên địa bàn cả nước, Hiệp hội là tổ chức thành viên của Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; thành viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (Giấy chứng nhận hội viên số đăng ký 6268/PTM-HV ngày 25/8/2014 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).

Ngày 10/12/2019, Hiệp hội đã tiến hành Đại hội đại biều nhiệm kỳ II (2019-2024). Về công tác tổ chức, Nghị quyết Đại hội đã đề ra: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ phát triển số lượng hội viên lên hơn đạt tỷ lệ >20%; hệ thống Hiệp hội đặt mục tiêu tư vấn, hỗ trợ phát triển thêm 1-3 Hội y tế tư nhân cấp tỉnh, 3-5 Chi hội Bệnh viện tư nhân trực thuộc. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ này, Hiệp hội sẽ tập trung kiện toàn lại tổ chức để thực hiện tốt mục tiệu, nhiệm vụ như quy định tại Điều lệ của Hiệp hội, đồng thời rà soát, xây dựng quy chế hoạt động, tuyên truyền vận động và kết nạp thêm hội viên mới.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành khác về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở y tế hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân về thủ tục và nội dung và hồ sơ xin thành lập Hội y tế tư nhân cấp tỉnh và Chi hội Bệnh viện tư nhân trực thuộc, cụ thể như sau:

1. THÀNH LẬP HỘI Y TẾ TƯ NHÂN CẤP TỈNH

Đề nghị các đơn vị tham khảo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội Vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/ 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

2. GIA NHẬP THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM

Hồ sơ, thủ tục đăng ký gia nhập thành viên của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam bao gồm:

– Đơn xin gia nhập có chữ ký và dấu của tổ chức;

– Tán thành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và đồng ý gia nhập làm thành viên của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

3. THÀNH LẬP CHI HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TRỰC THUỘC HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM

Hồ sơ, thủ tục thành lập Chi hội Bệnh viện tư nhân trực thuộc Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam bao gồm:

– Đơn đề nghị thành lập Chi hội Bệnh viện tư nhân trực thuộc Hiệp hội;

– Hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Chi hội gồm:

+ Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập Chi hội.

+ Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động, dự kiến danh sách thành viên tham gia Chi hội: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hoá; trình độ chuyên môn; đơn vị công tác; chức vụ.

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động Chi hội.

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của Chi hội.

Các văn bản trên gửi về địa chỉ:

HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 595 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Email: hiephoibenhvientuvn@gmail.com /Mrs Hằng: 0915468224

Trên đây là một số hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân nghiên cứu, áp dụng thực hiện.

(Gửi kèm Đơn xin gia nhập hội viên Đơn tham gia Hiệp hội)

CV 39.TB-BVTN)

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội./.