Home / Sự kiện / 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚̂́𝐮 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐮, 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣, 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛ 𝐲 𝐭𝐞̂́.

𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚̂́𝐮 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐮, 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣, 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛ 𝐲 𝐭𝐞̂́.

Bộ Y tế vừa có Công văn 4532/BYT-TB-CT về việc 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚̂́𝐮 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐮, 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣, 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛ 𝐲 𝐭𝐞̂́.

✅ Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành và các bệnh viện tư nhân rà soát, báo cáo việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế có thông số kỹ thuật phù hợp với danh mục và đã ký kết hợp đồng mua bán trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/03/2020.
✅ Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế trƣớc ngày 14/6/2021, đồng thời gửi file mềm (Word, Excel) qua Email theo địa chỉ: dmec@moh.gov.vn đ Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền:
📌 Mọi chi tiết liên hệ: Bộ Y tế (Vụ công trình y tế), điện thoại: 0983996869/ 024 62732272.