Home / Tin tức / Quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1865/QĐ-BYT về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
 Theo đó, Ban soạn thảo gồm 32 thành viên. GS. TS. Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là thành viên Ban Soạn thảo.
 Ban soạn thảo có nhiệm vụ:
​1. Xem xét, thông qua đề cương, dự thảo chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.
2. Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.
Toàn văn bản Quyết định: 1872.signed
Nguồn: Văn phòng Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam